SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Geologický rok Jána Pettka


Ján Pettko (1812 - 1890)
prvý slovenský profesor geológie

Ján Pettko sa narodil 16. novembra 1812 v Hornej Drietome, zomrel 26. októbra 1890. Jeho dioritový pomník
je na cintoríne na Kozej ulici v Bratislave. Ján Pettko sa narodil v rodine sudcu Trenčianskej župy zemana Daniela Pettka a Kristíny Pettkovej-Hradskej. Študoval v Trenčíne, na lýceu v Bratislave, na Právnickej akadémii  v Prešove a  na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Ján Pettko bol dekrétom Dvorskej komory 15. septembra 1843 vymenovaný  za vedúceho Katedry geológie, mineralógie a paleontológie na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Roku 1847 sa Pettko stal banským radcom a napokon prvým riadnym profesorom geológie na tejto akadémii. Katedru geológie, mineralógie a paleontológie viedol celých 28 rokov. Ján Pettko sa podieľal na spracovaní geologických máp z oblasti Malých Karpát, Banskej Štiavnice a Kremnice. Zistil a vymedzil kryhu numulitových vápencov pri Vyhniach vystupujúcu spod  vulkanických hornín, v ktorých odlíšil petrografické typy a ich príslušnosť k erupčným fázam. Pettko si prvý všimol výstup aplitu v Benedikovej štôlni pri Vyhniach. Zaujímal sa o sedimentárnu výplň Žiarskej kotliny a opísal faunu z mladokenozoických limnokvarcitov a travertínov. Určoval triasové ichnofosílie a jurské amonity z okolia Tureckej. Publikoval desiatky vedeckých prác a vychoval celý rad známych geológov.

Slovenská geologická spoločnosť na znak úcty k Jánovi Pettkovi vyhlásila rok 2012 pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia za Geologický rok Jána Pettka.


Návrat na obsah