SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

KONTAKT

SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 1
Slovenská republika

Členské príspevky

Platba cez internet banking:
Číslo účtu v tvare IBAN
SK70 0900 0000 0001 7275 7683
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Bankové spojenie:
Slovenská geologická spoločnosť
Mlynská dolina 1
811 04 Bratislava 1
Slovenská sporiteľňa a.s.,
mestská pobočka Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN
SK70 0900 0000 0001 7275 7683


6 € členský príspevok pre rok 2024
3 € členský príspevok pre rok 2024 pre študentov
Členovia SGS po dosiahnutí 70 rokov majú členské zdarma.
Odporúčame Vám
platiť členské SGS cez internet banking.

O Slovenskej geologickej spoločnosti
Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca vedeckých, pedagogických odborných pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním spoločnosti je spájať odborníkov najrôznejších zameraní v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami geologická spoločnosť zasahuje do  spoločenského života krajiny a na  medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy našej krajiny v zahraničí.

Poslaním SGS je rozširovať nové poznatky z oblasti geológie,  aktívne spolupracovať pri rozvoji geologických vied na Slovensku a prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov. Za týmto účelom organizuje, často v  spolupráci s ďalšími geologickými inštitúciami, národné a medzinárodné vedecké a odborné konferencie, semináre, prednášky, exkurzie a iné podujatia. V oblasti vied o Zemi organizuje vedecko-popularizačnú a výchovno-osvetovú činnosť medzi obyvateľstvom Slovenska. Integruje  a  propaguje  výsledky  vied  o  Zemi na domácich i medzinárodných fórach.

Spolupracuje so zahraničnými geologickými spoločnosťami a Medzinárodnou  úniou geologických vied v angličtine v skratke IUGS. Od roku  1993 je členom Európskej  asociácie geologických spoločností  v angličtine v skratke EAGS. Zastupuje svojich  členov i celú odbornú geologickú verejnosť  v medzinárodných  nevládnych organizáciách  a v organizácii UNESCO a jeho agentúrach.  Pre racionálne a efektívne plnenie svojho poslania zriaďuje svoje regionálne pobočky.

Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce SGS vytvára aj odborné skupiny,  do ktorých sa  členovia združujú podľa  svojich záujmov  a špecializácie.  V súčasnosti v rámci  SGS pracuje  nasledujúcich 11 odborných skupín Slovenskej geologickej spoločnosti.
 
           
Slovenská geologická  spoločnosť má dlhoročne veľmi dobré vzťahy s Českou geologickou spoločnosťou. Slovenská geologická spoločnosť spoluorganizovala  s Českou geologickou spoločnosťou 27 československých geologických zjazdov. Po vzniku Slovenskej republiky organizovala Slovenská geologická spoločnosť na svojom území 4 geologické zjazdy, v roku 1995 bol geologický zjazd v Spišskej Novej Vsi, v roku 1997 bol geologický zjazd v Bratislave, v roku 2001 bol geologický zjazd v Banskej Štiavnici, v roku 2005 sa geologický zjazd sa konal na Medvedej hore pri Zemplínskej Šírave na východnom Slovensku. Významným dátumom  v novodobej histórii bol pre Slovenskú geologickú spoločnosť deň 19.9. 2007 v podhorskej obci Volary na Šumave v Českej republike, keď sa dohodla spolu s Českou geologickou spoločnosťou o obnovení tradície spoločných geologických zjazdov počas konania 3. zjazdu  Českej geologickej spoločnosti.  Od toho času až do dnes (31.12. 2023)  sa konalo už 6 spoločných geologických kongresov. Prvý spoločný geologický kongres konal v roku 2009  v Bratislave v Slovenskej republike. Od druhého spoločného geologického kongresu sa dohodli na  kodifikovanom názve „Otvorený geologický kongres“, zastrešujúc geologické aktivity rôznorodých geologických vedných odborov. Otvorený geologický kongres sa konal v roku 2011 na  v Móninci, ktorý je časť mesta Sedlec-Prčice v Českej republike. Tretí spoločný „Otvorený geologický kongres“ sa konal v roku 2015 v Mikulove na okraji Pavlovských vrchov na Morave v Českej republike. Štvrtý spoločný „Otvorený geologický kongres“ sa konal v dňoch 14.6. až 17.6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Novej Lesnej v Slovenskej republike.  Piaty spoločný „Otvorený geologický kongres“ sa konal v dňoch 3.9. až 6.9. 2019 v Beroune, ktorý leží juhozápadne od Prahy v Českej republike.  ďalší spoločný geologický kongres sa uskutočnil v dňoch 19.9. až 23.9. 2023 blízko Ostravy v Sepetnej v Českej republike.

Slovenská geologická spoločnosť vychádza z tradície svojich predchodcov Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej v roku  1848 . Uhorská geologická spoločnosť vznikla v roku 1848 vo Vidinej na území súčasného Slovenska vďaka angažovanosti bratov Augustína a Františka Kubínyiovcov, Jána Pettka, Jozefa Marchana  a Christiana A. von Zipsera.  

Slovenská geologická spoločnosť si váži tradície predchodcu Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, založenej v roku 1923 ku ktorej sa spoločne hlásime s Českou  geologickou spoločnosťou. Československa  spoločnosť pre mineralógiu a geológiu bola založená 14.1. 1923. Zasadnutia  a prednášky  spoločnosti sa konali  v posluchárni geológie v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Zakladajúca schôdza  slovenskej pobočky Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konala dňa 17.2. 1955 na Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komenského v Bratislave, na  ktorej s úvodnou prednáškou  vystúpil akademik R. Kettner a bol zvolený slovenský výbor Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. Za predsedu spoločnosti bol zvolený D. Andrusov,  za podpredsedu Ľ. Ivan, za tajomníka spoločnosti  O. Fusán  a členmi výboru spoločnosti boli R. Lukáč,  J. Šalát,  J. Kamenický,  M. Maheľ a J. Seneš. Predsedom bratislavskej pobočky bol zvolený J. Kamenický. Dňa 11.12. 1956 bola založená košická pobočka spoločnosti, ktorej prvým predsedom bol  J. Šalát. Dňa 16.5. 1960 bola založená žilinská pobočka, ktorej predsedom bol A. Porubský.  

Československa spoločnosť pre mineralógiu a geológiu mala organizačný  poriadok  kodifikovaný Ministerstvom  vnútra Československej republiky podľa paragrafu  2 zákona č.68/1951 Sb. dňa 26. októbra 1955. V tomto organizačnom poriadku  v paragrafoch 24  až 27 sa  vymedzuje pôsobnosť orgánov spoločnosti na Slovensku, ktorými sú ako uvádzal paragraf 24 a) slovenský zjazd spoločnosti, b) slovenský výbor spoločnosti, c) predsedníctvo slovenského výboru spoločnosti. Slovenská pobočka Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu pracovala pravidelne a aktívne až do 31.12. 1966 v zmysle organizačného  poriadku Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. Členovia slovenskej pobočky Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu využili možnosť sa začleniť do orgánov k sekcii Slovenskej akadémii vied a rozhodli používať nový názov spoločnosti Slovenská geologická spoločnosť od dňa 1.1.1967. Táto zmena bola schválená rozhodnutím Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémie vied dňa 12.2. 1967. Stanovy  Slovenskej  geologickej spoločnosti   boli schválené   Ministerstvom   vnútra    SSR   dňa   23.6. 1972, pod číslom VVS/1-269/1972.

Slovenská geologická spoločnosť nadväzujúc na tradície vzdáva vrelú úctu a srdečnú vďaku všetkým geológom, ktorí od 19. storočia až doteraz postupne zostavovali mozaiku geologického poznania územia Slovenska.
Návrat na obsah