SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
Oficiálna stránka
Prejsť na obsah

Rudolf Mock


Vážení členovia geologickej spoločnosti,

Rudo Mock významný geológ, vysokoškolský učiteľ a dobrý priateľ zanechal v mnohých z nás pečať a lásku ku geológii. Jeden z jeho študentov Roman Aubrecht  spracoval a poskytol webu Slovenskej geologickej spoločnosti, zoznam publikácií doc. RNDr. Rudolfa Mocka, CSc. (28.12.1943 - 22.8. 1996). Romanovi Aubrechtovi za tento počin patrí veľká vďaka. Kompletný zoznam publikácií Rudolfa Mocka, vrátane odkazov na články v PDF je dostupný na tejto  webstránke Slovenskej geologickej spoločnosti. Veríme, že "digitálna knižnica" geologických prác Ruda Mocka bude ďalšou inšpiráciou pre "interés" o geológiu, nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie "digitálneho veku".  
Česť jeho pamiatke.
Ladislav Šimon


doc. RNDr. Rudolf Mock, CSc.: Kompletný zoznam publikácií.
Zostavil: prof. RNDr. Roman Aubrecht, PhD.

1. Mock, R., 1971: Conodonten aus der Trias der Slowakei un ihre Verwendung in der Stratigraphie. Geologický zborník, 22, 2, 241-260. PDF
2. Kozur, H. & Mock, R., 1972a: Neue Conodonten aus der Trias der Slowakei und ihre stratigraphische Bedeutung. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 2, 4, 1-20. PDF
3. Kozur, H. & Mock, R., 1972b: Neue Holothurien aus der Trias der Slowakei. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 2, 1-47. PDF
4. Mock, R. & Škarba, M., 1973: Nález schreyralmských vápencov v chočskom príkrove (Západné Karpaty). Geologické práce, Správy, 60, 213-220. PDF
5. Mock, R., 1973: Nález zlambašských vrstiev v Slovenskom krase. Geologické práce, Správy, 60, 221-224. PDF
6. Mock, R., 1973: O metodike získavania konodontov. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geologica, 26, 237-267. PDF
7. Kahan, Š., Šajgalík, J. & Mock, R., 1973: Die geologische Verhältnisse des Areals der Burg Devín von dem Gesichtspunkt    seiner Sanierung. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geologica, 26, 243-267. PDF
8. Kozur, H. & Mock, R., 1973a: Die Bedeutung der Trias für die Stratigraphie un Tektonik der Westkarpaten. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 3, 2, 1-14. PDF
9. Kozur, H. & Mock, R., 1973b: Zum Alter und zur tektonischen Stellung der Meliata des Slowakischen Karstes. Geologický zborník - Geologica Carpathica, 24, 2, 365-374. PDF
10. Kozur, H. & Mock, R., 1973c: Das Alter der Hauptspalten in den Hallstätter Kalken des Salzkammergutes (Österreich) und der Slowakei. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 3, 10, 1-20. PDF
11. Mock, R., 1974: Feinstratigraphische Untersuchungen in der Trias der Westkarpaten mit hilfe von Conodonten. Proceedings of the X. Congress of CBGA, Bratislava 1973, Section I, Stratigraphy and Paleontology, GÚDŠ (Bratislava), 149-155. PDF
12. Kozur, H. & Mock, R., 1974a: Holothurien aus der Trias der Slowakei und ihre stratigraphische bedeutung. Geologický zborník  Geologica Carpathica, 25, 1, 115-145. PDF
13. Kozur, H. & Mock, R., 1974b: Zwei neue Conodonten aus der Trias des Slowakischen Karstes. Časopis pro mineralogii a geologii, 19, 2, 135-139. PDF
14. Kozur, H. & Mock, R., 1974c: Misikella posthernsteini n. sp., die jüngste Conodontenart der tethyalen Trias. Časopis pro mineralogii a geologii, 19, 3, 245-250. PDF
15. Kozur, H. & Mock, R., 1974d: Die Obergrenze der karnischen    Dasycladaceen in der Lokalität Silická Brezová (Slowakischer Karst). Věstník ÚÚG, 49, 223-225. PDF
16. Mello, J. & Mock, R., 1975a: Mladšie paleozoikum a mezozoikum    južnej časti Spišskoého rudohoria a Slovenského krasu. In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory". XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 30-46. PDF
17. Mello, J. & Mock, R., 1975b: 1. Žarnov
Chorváty Hosťovce-trias Rudabánskeho pohoria. In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory". XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 34-36. PDF
18. Mello, J. & Mock, R., 1975c: 2. Zádielske Dvorníky
tektonické okno meliatskej série vynárajúce sa spod silického príkrovu. In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory". XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 36-38. PDF
19. Mello, J. & Mock, R., 1975d: 4. Bohúňovo
vrchnotriasové sedimenty panvového typu silického príkrovu. In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory". XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 38-40. PDF
20. Mock, R., 1975: 5. Meliata  typová lokalita meliatskej série. In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory". XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 40-42. PDF
21. Mello, J. & Mock, R., 1975e: 6. Jelšava
Štítnik mladšie paleozoikum a trias gemeridnej obalovej jednotky (rožňavsko-železníckej a meliatskej série). In: Mello, J. (ed.): "Mladšie Paleozoikum a mezozoikum gemerika a priľahlej časti Čiernej Hory", XX. celoštátny zjazd členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. 25.-27. 6. 1975, Košice, Sprievodca k exkurzii B. Mineralia Slovaca, 7, 4, 42-44. PDF
22. Mock, R., 1975: Über Trias-Conodonten und einige Probleme der Trias-Stratigraphie der Westkarpaten. Mineralia Slovaca (Košice), 7, 1-2, 27-34. PDF
23. Kozur, H., Mock, R. & Mostler, H., 1976: Stratigraphische Neueinstufung der Karbonatgesteine der "unteren Schichtfolgen" von Ochtiná (Slowakei) in das oberste Visé und Serpukhovien (Namur A). Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 6, 1, 1-29. PDF
24. Kozur, H. & Mock, R., 1977a: On the age of the Paleozoic of the Uppony Mountains (North Hungary). Acta Mineralogica Szeged, 23, 1, 91-107. PDF
25. Kozur, H. & Mock, R., 1977b: Conodonts and Holothurian sclerites from the Upper Permian and Triassic of the Bükk Mountains (North Hungary). Acta Mineralogica Szeged, 23, 1, 109-126. PDF
26. Kozur, H. & Mock, R., 1977c: Erster nachweis von Conodonten im Paläozoikum der Westkarpaten. Časopis pro mineralogii a geologii, 22, 3, 299-305. PDF
27. Mišík, M., Mock, R. & Sýkora, M., 1977: Die Trias der Klippenzone der Karpaten. Geologický zborník  Geologica Carpathica, 28, 1, 27-69. PDF
28. Mello, J. & Mock, R., 1977: Nové poznatky o triase čs. časti Rudabánskeho pohoria. Geologické práce, Správy, 68, 7-20. PDF
29. Mock, R., 1978: Nové poznatky o južných častiach Západných  Karpát. In: Vozár, J. (ed.): "Paleogeografický vývoj Západných Karpát". GÚDŠ (Bratislava), 321-341. PDF
30. Gazdicki A., Kozur H., Mock R. & Trammer J., 1978: Triassic microfossils from the Korytnica Limestones at Liptovská Osada (Slovakia, ČSSR) and their stratigraphic significance. Acta Palaeontologica Polonica, 23, 3, 351-373. PDF
31. Mock, R., 1979: Gondolella carpathica n.sp., eine wichtige tuvalische Conodontenart. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 9, 4, 1-29. PDF
32. Kozur, H. & Mock, R., 1979: Zur Frage der variszischen Orogenese und des Alters der Faltung und Metamorphose im innerwestkarpatischen Raum. Geologický zborník  Geologica Carpathica, 30, 1, 93-97. PDF
33. Gazdicki, A., Kozur, H. & Mock, R., 1979: The Norian boundary in the light of micropaleontological data. Geologija, 22, 1, 71-112. PDF
34. Mock, R., 1980a: Triassic of the Western Carpathians. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt Wien, 35, 129-144. PDF
35. Mock, R., 1980b: Újabb földtani ismeretek és nézetek a Belső Kárpátokról. Földtani kutatás, 23, 3, 11-15. PDF
36. Mock, R., 1980c: Gemerikum  definícia a ohraničenie. Mineralia Slovaca, 12, 3, 228. PDF
37. Mišík, M., Jablonský, J., Mock, R., & Sýkora, M., 1981: Konglomerate mit exotischen Material in dem Alb der zentralen    Westkarpaten  paläogeographische un tektonische Interpretation. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geologica, 37, 5-55. PDF
38. Mello, J., Mock, R., Planderová, E. & Gaál, Ľ.., 1983: Nové stratigrafické poznatky o meliatskej skupine. Geologické práce, Správy, 79, 55-81. PDF
39. Kovács, S., Kozur, H. & Mock, R., 1983: A Szendrö és a Bükki paleozoikum kapcsolata az új mikropaleontológiai vizsgálatok tükrében. Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése 1981 röl, 115-179. PDF
40. Hovorka, D., Jaroš, J., Kratochvíl, M. & Mock, R., 1984: The Mesozoic ophiolites of the West Carpathians. Krystalinikum, 17, 143-157. PDF
41. Kozur, H. & Mock, R., 1985: Erster Nachweis von Jura in der meliata der südlichen Westkarpaten. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 13, 10, 223-228. PDF
42. Kozur, H. & Mock, R., 1987a: The remnants of the Tethyan Mobile Belt in the Carpathians. Štruktúrny vývoj Karpatskoánskeho orogénneho pásma (Bratislava), 76-77. PDF
43. Kozur, H. & Mock, R., 1987b: Remarks to the occurrences of "Germanic Triassic" in the Mecsek Mts. (Southern Hungary) and to the relations between the Germanic and Carpathian Keuper. Mineralia Slovaca, 19, 6, 481-497. PDF
44. Kozur, H. & Mock, R., 1987c: Deckenstrukturen im südlichen Randbereich der Westkarpaten (vorläufige Mitteilung). Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 14, 6, 131-155. PDF
45. Kozur, H. & Mock, R., 1988: Deckenstrukturen im südlichen Randbereich der Westkarpaten und Grundzüge der alpidischen Entwicklung in den Karpaten. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geologica, 44, 5-100. PDF
46. Mišík, M., Mock, R., Rakús, M. & Biely, A., 1989a: The area of Mesozoic sedimentation of the Mecsek and Northern Apuseni Mountains was not situated in the West Carpathians. In: Rakús M., Dercourt J. & Nairn A. E. M. (Eds.): Evolution of the Northern margin of Tethys, Vol. III. IGCP Project No.198. Mémoires de la Société géologique de France, Paris, Nouvelle Série No. 154 (II), Occasional publications ESRI, New Series No. 4, 69-79. PDF
47. Mišík, M., Mock, R., Rakús, M. & Biely, A., 1989a: The area of Mesozoic sedimentation of the Mecsek and Northern Apuseni Mountains was not in the West Carpathians. Geologické práce, Správy, 90, 7-22. PDF
48. Birkenmajer, K., Kozur, H. & Mock, R., 1990: Exotic Triassic pelagic limestone pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland: A further evidence for Early Mesozoic rifting in West Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 60, 3-44. PDF
49. Hovorka, D., Ivan, P., Mock, R., Rozložník, L. & Spišiak, J., 1990: Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej Ľadovej jaskyni  námety na netradičnú interpretáciu. Mineralia Slovaca, 22, 6, 519-525. PDF
50. Rakús M., Mišík M., Michalík J., Mock R., Ďurkovič T., Koráb T., Marschalko R., Mello J., Polák M. & Jablonský J., 1990: Paleogeographic development of the West Carpathians: Anisian to Oligocene. In: Rakús M., Dercourt J. & Nairn A. E. M. (Eds.): Evolution of the Northern margin of Tethys, Vol. II. IGCP Project No.198. Mémoires de la Société géologique de France, Paris, Nouvelle Série No.154 (III), Occasional publication ESRI, New Series No. 5, 39-62. PDF
51. Kozur, H. & Mock, R., 1991: New Middle Carnian and Rhaetian conodonts from Hungary and the Alps. Stratigraphic importance and tectonic implications for the Buda Mountains and adjacent areas. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt Wien, 134, 2, 271-297. PDF
52. Mišík, M., Sýkora, M., Mock, R. & Jablonský, J., 1991: Paleogene Proč conglomerates of the Klippen belt in the West Carpathians, material from Neopieninic exotic ridge. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geologica, 46, 8-101. PDF
53. Kozur, H. & Mock, R., 1993: The importance of conchostracans for the correlation of continental and marine beds. In: Lucas, S. & Morales, M. (eds.): "The nonmarine Triassic". New Mexico Museum of Natural History & Science Bulletin, 3. 261-266. PDF
54. Kozur, H. & Mock, R., 1995a: First evidence of Jurassic in the Folkmar Suture Zone of the Meliaticum in Slovakia and its tectonic implications. In: XV Congress of the CBGA, Special Publication of Geological Society of Greece, 4, 1, 53-58. PDF
55. Kozur, H. & Mock, R., 1995b: New biostratigraphic results in  the Meliaticum of Slovakia, their tectonic and paleogeographic significance. In: International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Oct. 9-14, 1995, Izmir-Güllük, Turkey, Program and Abstracts, p. 35. PDF
56. Kozur, H. & Mock, R., 1995c: First evidence of Jurassic in the Folkmar Suture Zone of the Meliaticum in Slovakia and its tectonic implications. Mineralia Slovaca, 27, 5, 301-307. PDF
57. Kozur, H., Mock, R. & Ožvoldová, L., 1995: The age of red radiolarites from the Meliaticum of Bohúňovo (Slovakia) and remarks to the Anisian boundary. Mineralia Slovaca, 27, 3, 153-168. PDF
58. Kozur, H. & Mock, R., 1996: New paleogeographic and tectonic interpretations in the Slovakian Carpathians and their implications for correlations with the eastern Alps. Part I: Central Western Carpathians. Mineralia Slovaca, 28, 3, 151-174. PDF
59. Kozur, H., Mock, R. & Ožvoldová, L., 1996: New biostratigraphic results in the Meliaticum in its type area around Meliata village (Slovakia) and their tectonic and paleogeographic significance. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck, 21, 89-121. PDF
60. Kozur, H. & Mock, R., 1997: New paleogeographic and tectonic interpretations in the Slovakian Carpathians and their implications for correlations with the Eastern Alps and other parts oof the Western Tethys. Part II: Inner Western Carpathians. Mineralia Slovaca, 29, 3, 164-209. PDF
61. Mock, R., Sýkora, M., Aubrecht, R, Ožvoldová, L., Kronome, B., Reichwalder, P. & Jablonský, J., 1998: Petrology and stratigraphy of the Meliaticum near the Meliata and Jaklovce Villages, Slovakia. Slovak Geological Magazine, 4, 4, 223-260. PDF
62. Channell, J.E.T., Kozur, H.W., Sievers, T., Mock, R., Aubrecht, R. & Sýkora, M., 2003: Carnian-Norian biomagnetostratigraphy at Silická Brezová (Slovakia): correlation to other Tethyan sections and to the Newark Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 191, 65-109.


Návrat na obsah